Topo-geodeetilise mõõdistamise tulemusena koostab geodeet aruande koos digitaalse geodeetilise alusplaaniga (topo, geoalus, alusplaan, topoalus, digialus), mille projekteerija või arhitekt võtab oma töö aluseks.

 

Topo-geodeetiline uuring ja koostatud geodeetiline alusplaan peab vastama määrusele "Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded".

Lisaks detailsele maapealsele situatsioonile on geoalusel (erilinevalt katastriüksuse plaanist) kujutatud ka kõik maa-alused tehnovõrgud, maapinna jm elementide kõrgused ning samakõrgusjooned. Geodeetiline alusplaan kooskõlastatakse trassivaldajatega. Tavaliselt tehakse geoalused mõõtkavas 1:500, kuid vajadusel ka muudes mõõtkavades.

Topo-geodeetiline alusplaan ehk geoalus

Topo-geodeetiline uuring 

Erinõuetega topo-geodeetilised alusplaanid

Koostöös tellijaga teostame ka erinõuetega topo-geodeetilisi töid. Näiteks on meie geodeedid koostanud geodeetilisi alusplaane dendroloogilise inventariseerimise jaoks, kus iga üksiku puu kohta on kantud plaanile vajalik lisainformatsioon; suuremõõtkavalisi (M 1:100, 1:200) geodeetilisi alusplaane haljastusprojektide jaoks, kus on väga detailselt kujutatud kogu olemasolev haljastus, mõõdistanud katuseharjade kõrgusi jne.

Vajadusel väljastame koos digitaalse geodeetilise alusplaaniga ka kolmemõõtmelise maastikumudeli.

geoaluse mõõtmine

Topo-geodeetilise uuringu eesmärgiks on saada vajalikke lähteandmeid maa-alade planeerimiseks või ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks.